1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Spotkanie w Niemczech
Spotkanie Przyjació - budowanie wspó pracy i przyja ni - wrzesie 2009
RC Bydgoszcz od wielu lat realizuje idee rotaria skie wspó pracuj c z klubami w Palatynacie. Historia kontaktów mi dzy naszymi klubami pokazuje jak te idee si materializuj , przybieraj konkretne formy. To dzi ki wspó pracy z RC Bad Bergzabern i RC Germersheim SuedlicheWeinstrasse zrealizowali my w ostatnich latach dwa wielkie matching granty. To za spraw tej wspó pracy m odzie szkó bydgoskich odbywa w Niemczech praktyki, dwukrotnie Palatynat odwiedzi a m odzie owa Orkiestra Salonowa z Bydgoszczy, dzieci z polskiej szko y integracyjnej odwiedzi y swych palaty skich rówie ników w ich szkole bior c udzia w Hombacherfest. Organizujemy m odzie owe mi dzynarodowe obozy wakacyjne, a my rotarianie wzajemnie odwiedzamy si ka dego roku. Poznali my si ju dobrze nie tylko jako Kluby, wielu z nas nawi za o mi dzy sob kontakty osobiste, mo na wr cz powiedzie , e nawi za y si przyja nie. A dwu rotarian z Palatynatu - Bernd Siegels i Dieter Hoerner s cz onkami honorowymi naszego Klubu. W tym roku nasz Klub w dniach 18-21 wrze nia liczn , bo a 29 osobow delegacj , go ci w Palatynacie. Liczebno naszej grupy wiadczy o autentyczno ci i potrzebie takich kontaktów. Nasi niemieccy przyjaciele przygotowali niezwykle atrakcyjny program naszego pobytu. Poznali my histori i zabytki Moguncji w tym oczywi cie Muzeum Gutenberga i obchodz c jubileusz tysi clecie Katedr . Odbyli my rejs statkiem po Renie na trasie Bingen - St. Goarshausen / wszystkich poza malowniczymi widokami zadziwi o wykorzystanie rzeki do celów transportowych/. Odwiedzili my równie Alzacj , a tam historyczn starówk w Colmar oraz jad c szlakiem alzackich winnic zwiedzali my piwnice winne w Obernai. Byli my równie w szereg mniejszych urokliwych miejscowo ci po o onych po ród winnic Alzacji i Palatynatu, popijaj c z niemieckimi przyjació mi i gospodarzami regionu wspania e wino. Nasz uwag i rado zwróci a bardzo liczna grupa niemieckich rotarian, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w ca ym programie naszego pobytu.

Oficjaln form mia a uroczysta kolacja w hotelu Krone Hayna. Atmosfery uroczystego spotkania nie da si zapomnie . Wyst pienia znakomitych go ci przywo ywa y nie tylko tradycj i misj Rotary, ale mia y równie charakter manifestacji politycznej odnosz cej si do wzajemnych relacji historycznych i potrzeby budowania i pog biania przyja ni. Prezydent RC Germersheim Suedliche Weinstrasse Kurt Hechler w swoim bardzo interesuj cym przemówieniu nawi za do fundamentalnej roli wolnego ruchu spo ecznego Solidarno i Polskiego Papie a w przeobra eniach wspó czesnej Europy, a Prezydent RC Bydgoszcz Czes aw Tyburek przypomnia , e w dziele budowania wspó pracy i przyja ni jeste my tylko skromnymi kontynuatorami tego, co ju w historii mia o miejsce. To z Landau w Palatynacie wywodzi si Hans Boner i jego bratanek Severinus , którzy budowali pot g polityczn i gospodarcz Polski w pierwszej po owie XVI wieku. To pod zamkiem Hambach w 1832 roku 30 tysi cy zebranych ludzi fetowa o polskich powsta ców listopadowych.
Podczas spotkania prezydenci podpisali aneks do podpisanej wcze niej umowie o partnerstwie. Wi kszo z nas mieszka a w domach niemieckich rotarian. Wspólny pobyt to okazja na wymian do wiadcze , omówienie dalszych planów, a co najwa niejsze we wspólnych rozmowach wzajemne poznawanie si .

Leszek A. Bartkowiak RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
     

Ładuje się ... proszę czekaj